середа, 21 січня 2015 р.

Класифікація інформаційно – комунікаційних технологій.

В кінці ХХ ст. людство вступило в стадію розвитку, яка отримала назву постіндустріальне або інформаційне суспільство. Але судження «Ми живемо у вік інформації та комунікацій» не зовсім вірно, оскільки і інформація, і комунікації були завжди. Протягом усієї тисячолітньої історії суспільство накопичувало знання і вдосконалювало способи збереження і обробки інформації. Спочатку поширювалася писемність, потім - друкарський верстат, телефон, телебачення. З вступом суспільства в вік комп'ютерних технологій з'явилася можливість більш ефективної її обробки і представлення. Це дозволило ефективно зберігати і обробляти великі обсяги інформації. Але на сучасному етапі розвитку інформаційної культури суспільства знання стають застарілими дуже швидко, і людина змушена «вчитися все життя». Величезний обсяг знань, накопичений людством, змушує шукати інші підходи до організації процесу навчання.
Усвідомлення фундаментальної ролі інформації у суспільному розвитку і величезні темпи зростання інформаційних технологій зумовили необхідність формування особливої ​​інформаційної культури особистості. Для використання нових комп'ютерних технологій в житті потрібно нове мислення, яке має формуватись у дитини з молодших класів. Для нинішнього школяра, який  житиме в інформаційному суспільстві майбутнього, комп'ютер повинен стати невід'ємною частиною його життя. Тому використання інформаційних та комунікативних технологій (ІКТ) у навчальному процесі є актуальною проблемою сучасної шкільної освіти. «Світовий досвід свідчить про те, що вирішення проблем освіти починається з професійної підготовки педагогів. Без якісного зростання педагогічного професіоналізму ми будемо приречені залишатися в минулому »[5, 5]. Тобто, необхідна підготовка у сфері сучасних ІКТ. Педагоги нового покоління повинні вміти кваліфіковано вибирати і застосовувати саме ті технології, які повною мірою відповідають змісту і цілям вивчення конкретної дисципліни, сприяють досягненню цілей гармонійного розвитку учнів з урахуванням їх індивідуальних особливостей.
Інформаційне суспільство - це «суспільство, в якому соціально-економічний розвиток залежить насамперед від виробництва, переробки, зберігання, поширення інформації серед членів суспільства» [7, 5].Суспільство можна назвати інформаційним, якщо в ньому більше 50% населення зайнято в сфері інформаційних послуг. Відповідно, Україна робить тільки перші кроки в цьому напрямі. Інформаційне суспільство відрізняється від попередніх тим, що головним чинником в ньому виступають не матеріальні, а ідеальні фактори - знання та інформація. 
Інформатизація суспільства означає сукупність взаємопов'язаних політичних, соціально-економічних, наукових чинників, які забезпечують вільний доступ кожного члена суспільства до будь-яких джерел інформації, крім законодавчо секретних. Метою інформатизації суспільства є поліпшення якості життя людей за рахунок одночасного збільшення продуктивності і полегшення умов праці.
Так як освіта перебуває між виробництвом і наукою, вона повинна відповідати і рівню розвитку суспільного виробництва, і стану науки. 
У другій половині ХХ століття виробництво і наука розвивалися швидкими темпами, в той час як освіта еволюціонувало дуже повільно. У результаті назріли дуже глибокі протиріччя між виробництвом і наукою, з одного боку, і освітою, з іншого.
Інформація - всі ті відомості, які зменшують ступінь невизначеності нашого знання про який-небудь об'єкт. А, відповідно, інформаційна технологія - система процедур перетворення інформації з метою її формування, організації, обробки, поширення і використання.
Інформаційні технології навчання - це всі технології, що використовують спеціальні технічні засоби (ЕОМ, аудіо, кіно, відео). Коли комп'ютери стали широко використовуватися в процесі освіти, з'явився термін «нова інформаційна технологія навчання". Але деякі дослідники підкреслюють, що говорити про нову інформаційної технології навчання можна лише в тому випадку, якщо вона відповідає основним принципам педагогічної технології (попереднє проектування, відтворюваність, цілісність і т.д.), вирішує завдання, які раніше не були теоретично чи практично вирішені і якщо засобом передачі інформації є комп'ютерна та інформаційна техніка.

Інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ) - це «широкий спектр цифрових технологій, що використовуються для створення, передачі й поширення інформації та надання послуг (комп'ютерне обладнання, програмне забезпечення, телефонні лінії, стільниковий зв'язок, електронна пошта, стільникові та супутникові технології, мережі бездротового і кабельного зв'язку, мультимедійні засоби, а також Інтернет та засоби синхронної комунікації і блоги)».

Немає коментарів:

Дописати коментар

Вчимось цікаво