неділя, 28 грудня 2014 р.

ІКТ як мотивація та засіб реалізації особистості учня.

Модернізація української освіти визначає соціальні вимоги до системи шкільної освіти. Суспільству, що розвивається, потрібні сучасно освічені, етичні, завзяті люди, які можуть самостійно приймати відповідальні рішення в ситуації вибору, прогнозуючи можливі наслідки, здібні до співпраці, відрізняються мобільністю, динамізмом, конструктивністю, володіють розвиненим відчуттям відповідальності за долю країни.

У цьому світлі найважливіше завдання школи - формування повноцінних громадян своєї країни. А від рішень цієї завдання багато в чому залежить, чим займатимуться школярі, які подорослішали, яку професію оберуть, і де працюватимуть. Школа не може дати людині багаж знань на все життя. Але вона в змозі дати учневі основні базові орієнтири знань.

Школа може і повинна розвивати пізнавальні інтереси і здібності учня, прищепити йому ключові компетенції, необхідні для подальшої самоосвіти. Модернізація освіти в Україні на сучасному етапі розвитку суспільства пов'язана з інноваційними процесами в організації вивчення іноземних мов. Пріоритетним напрямом розвитку сучасної школи стала гуманістична спрямованість навчання, у якому провідне місце займає особовий потенціал (принцип). В основі цього напряму є потреби та інтереси учня, реалізація диференційованого підходу до навчання.

Сьогодні в центрі уваги - учень, його особа, неповторний внутрішній світ. Тому основна мета сучасного вчителя - вибрати методи і форми організації учбової діяльності учнів, які оптимально відповідають поставленій меті розвитку особи.

Завдання вчителя полягає в тому, щоб створити умови практичного опанування мови для кожного учня, вибрати такі методи навчання, які б дозволили кожному учневі проявити свою активність, свою творчість. Завдання вчителя - активізувати пізнавальну діяльність учня в процесі вивчення іноземної мови.

Сучасні педагогічні технології такі, як навчання у співпраці, проектна методика, використання нових інформаційних технологій, Інтернет - ресурсів допомагають реалізувати особово-орієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію і диференціацію навчання з урахуванням здібностей дітей, їх рівня знань.

Форми роботи з комп'ютерними навчальними програмами на уроках іноземної мови включають: вивчення лексики; відпрацювання вимови; вивчення діалогічної і монологічної мови; вивчення писемності; відпрацювання граматичних явищ.

Можливості використання Інтернет - ресурсів величезні. Глобальна мережа Інтернет створює умови для здобуття будь-якою необхідною учням і вчителям інформації, що знаходиться в будь-якій точці земної кулі: країнознавчий матеріал, новини з життя молоді, статті з газет і журналів та інше.

На уроках англійської мови за допомогою Інтернету можна вирішувати цілий ряд дидактичних завдань: формувати навики і уміння читання, використовуючи матеріали глобальної мережі; вдосконалювати навички письма школярів; поповнювати словниковий запас учнів; формувати у школярів мотивацію до вивчення англійської мови.

Крім того використання Інтернет ресурсів на засобів синхронної комунікації спрямоване на розширення кругозору школярів, воно дає їм змогу налагоджувати і підтримувати ділові зв'язки і контакти зі своїми однолітками в англомовних країнах.

Учні можуть брати участь в тестуванні, у вікторинах, конкурсах, олімпіадах, що проводяться по мережі Інтернет, переписуватися з однолітками з інших країн, брати участь в чатах, відеоконференціях та інше.

Учні можуть отримувати інформацію по темі, над якою працюють в даний момент в рамках проекту.

Однією з переваг використання Інтернет – ресурсів є створення взаємодії на уроці, а це і є інтерактивність. Інтерактивність - це "об'єднання, координація і взаємодоповнення зусиль з метою комунікації". Інтерактивність не просто створює реальні ситуації з життя, але і вчить учня адекватно реагувати на них за допомогою іноземної мови.

Однією з технологій, що забезпечує особово-орієнтоване навчання, є метод проектів, як спосіб розвитку творчості, пізнавальної діяльності, самостійності. Типологія проектів різноманітна.

Проекти можуть поділяються на монопроекти, колективні, усні, видові, письмові і Інтернет – проекти та проекти - блоги. Хоча в реальній практиці частенько доводиться мати справу зі змішаними проектами, в яких є ознаки дослідницьких, творчих, практико - орієнтованих і інформаційних. Робота над проектом - це багаторівневий підхід до вивчення мови, що охоплює читання, аудіювання, мовлення і граматику. Метод проектів сприяє розвитку активного самостійного мислення учнів і орієнтує їх на спільну дослідницьку роботу. На мій погляд, проектне навчання актуальне тим, що вчить дітей співпраці, а вміння співпрацювати розвиває такі етичні цінності, як взаємодопомогу і вміння співпереживати, формує творчі здібності і активізує учнів.

Метод блог - проектів формує в учнів комунікативні навики, культуру спілкування, уміння лаконічно формулювати думки, лояльно відноситися до думки співрозмовника, розвиває уміння добувати інформацію з різних джерел, обробляти її за допомогою сучасних комп'ютерних технологій, створює мовне середовище, що сприяє виникненню природної потреби в спілкуванні іноземною мовою.

Проектна форма роботи є однією з актуальних технологій, що дозволяють учневі застосувати накопичення знань з предмету. Учні розширюють свій кругозір, отримують досвід практичного використання мови, вчаться сприймати іноземну мову, розуміти один одного коли обговорюють і захищають проекти. Діти працюють з довідковою літературою, словниками, комп'ютером, тим самим створюється можливість прямого контакту з автентичною мовою, чого не дає вивчення мови лише за допомогою підручника на уроці в класі.

Робота над проектом – процес творчий. Учень самостійно або під керівництвом вчителя займається пошуком вирішення якоїсь проблеми, для цього потрібне не лише знання мови, але і володіння великим обсягом знань, творчі задатки, комунікативні та інтелектуальні вміннями. В курсі іноземних мов метод проектів може використовуватися в рамках програмного матеріалу практично з будь-якої теми. Робота над проектами розвиває уяву, фантазію, творче мислення, самостійність і інші особові якості.

Ми розвиваємо самостійність учнів, а це дуже важливо. Адже, як відомо набагато кориснішим для дитини є не те, що ми даємо їм знання, а те, що ми вчимо їх здобувати та використовувати ці знання самостійно. Поміркуймо, що краще: дати людині рибину, чи навчити її ловити рибу? Звичайно краще навчитись риболовлі, ніж отримати подарунок одноразово! Так само і вчитель повинен не лише давати дитині знання, а й вчити добувати і застосовувати їх самостійно.

1. Доцільність використання інформаційно – комунікаційних технологій на уроках англійської мови в 7 / II гімназійному класах.Можна багато дискутувати з приводу ефективності та доцільності використання інформаційних технологій на уроках, але не використовувати їх було б безглуздям. Можливості сучасного уроку й системи освіти взагалі значно розширюються завдяки використанню мультимедійних, інтерактивних технологій, Інтернету. Сьогодні перед педагогами стоїть важливе завдання – виховати та підготувати молодь, спроможну активно включатися в якісно новий етап розвитку сучасного суспільства, пов’язаний з інформацією. Ні для кого не є новиною, що дитина опановує комп’ютер раніше, ніж навчається грамотно писати та читати. Згідно з сучасною концепцією навчання дедалі більше уваги надається оптимізації та індивідуалізації шкільної освіти.

Голова правління АТ “Diawest”, що є лідером серед національних виробників комп’ютерів, А.Балюк “… завжди стверджував, що саме діти – справжні рушії прогресу. Вони вміють безпомилково визначати, які напрями розвитку науки, техніки та суспільства в цілому є найбільш прогресивними.” Він впевнений, що саме завдяки використанню інформаційних технологій в освіті діти “…зростатимуть по-справжньому сучасними людьми, без комплексу провінційності, властивого старшим поколінням, і, взагалі, повірять у власні сили, що в зрілому віці допоможе їм ефективно використовувати власний інтелектуальний потенціал на благо суспільства, відстоювати почуття власної гідності, творчо працювати й перемагати в найрізноманітніших ситуаціях – словом, набувати рис справжнього європейця”.

В Україні використання інформаційних технологій у навчальному процесі, окрім уроків інформатики, почалося чотири – п’ять років тому. До цього мало хто використовував інформацію з Інтернету з дидактичною метою. Але за останні роки наше суспільство зробило крок уперед.

Останнім часом методика викладання іноземних мов зазнала певних змін відносно організації процесу навчання, методів навчання, його структури та змісту. На сьогоднішній день найпоширенішим та дієвим методом викладання та навчання іноземних мов, безперечно, є комунікативно-орієнтований, який максимально наближений до реальних умов іншомовної середи. Одним із засобів реалізації цього методу є активне застосування комп'ютерних технологій, тому що саме вони відкривають доступ до нових джерел інформації, активізують навчально-пізнавальну діяльність студентів, скорочують час вивчення мови, дають нові можливості для розвитку професійних навичок та їх вдосконалення, значно підвищують ефективність самостійної роботи, а також допомагають реалізувати нові методи та форми навчання. Тому перед спеціалістами в галузі комп'ютерних технологій, лінгвістами, методистами та викладачами іноземних мов виникла необхідність створення якісних навчаючих та контролюючих програм, які отримали назву мультимедійні програми.

Немає потреби нагадувати зайвий раз про можливості комп'ютера. Загальновизнано, що це - самий потужний засіб, який будь-коли використовував педагог.

Разом з тим вже є досить багатий досвід та цікаві й важливі дослідження застосування інформаційних технологій у навчальному процесі. Цей досвід вимагає уважного вивчення й аналізу.

До висновку про те, що навіть сама передова технологія приводить до успіху тільки при активній ролі людини як суб'єкта пізнання, прийшли після проведення експериментальних заходів щодо впровадження комп'ютера в систему освіти Кенії Бенджамен М.Макад і Брайан Рей. Вони стверджують,що введення комп'ютерів сприяло поліпшенню всіх сторін навчального процесу .

Розробивши спеціальну методику для оцінки навчальних програм, співробітники Національного інституту наукових досліджень прийшли до висновку, що недостатньо ввести комп'ютери й програмне забезпечення в навчальні заклади. Необхідно, щоб вчителі перейнялися ідеєю їхнього використання. Зміцнюючи віру вчителів у високоякісну продукцію, оцінка засобів програмного забезпечення підтримує їхній інтерес до нових технологій .

Відповідаючи на запитання про ефективність впровадження комп'ютера в навчальний процес, Дейв Ф.Съюзел і Девид Р.Ротерей виділяють дві категорії. Перша - з успішності по окремих предметах, тобто забезпечення орієнтованого на результат підходу. Застосування ЕОМ у цьому випадку в основному пов'язане з діючими навчальними програмами і його метою є полегшити, прискорити й зробити більше доверешеним процес навчання. Друга - розвиток загальних когнітивних здатностей: вирішувати поставлені завдання, самостійно мислити, володіти комунікативними навичками (збір, аналіз, синтез інформації), тобто основна увага приділяється процесам, що лежать в основі формування тієї або іншої навички. Найбільш відомий представник цього підходу Пейперт вважає, що комп'ютери дають можливість розвивати загальні когнітивні навички у широкому колі навчальних дисциплін і розробляти нові та більш продуктивні методи навчання.

Отже, я вважаю доцільним використовувати інформаційно-комунікаційні технології на будь-якому етапі уроку, на різних етапах вивчення теми. Це сприяє розвитку усного мовлення, читання, аудіювання, а також засвоєнню граматичних структур, фонетичних явищ, активізації лексичних одиниць тощо. Так, починаючи урок або нову тему, часто мотивую пізнавальну діяльність учнів, пропонуючи їм переглянути відеоряд, слайд-шоу або прослухати аудіозапис. Для фонетичної та лінгвістичної зарядки я добираю або сама складаю віршики, лічилочки, пов’язані з тематичним матеріалом, ілюструю їх. 

Основна частина уроку також супроводжується відеосюжетами, аудіозаписами, фотодокументами, таблицями, схемами, презентується у вигляді слайдів. Мультимедійні технології дозволяють подати учням набагато більше інформації, ніж на традиційному уроці. Завдяки впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій я маю змогу урізноманітнювати форми подання матеріалу та типи навчальних завдань, вправи, тести. Широко використовую індивідуальні картки, ілюстровані завдання. Урок узагальнення знань я проводжу у вигляді вікторини, яку візуалізую за допомогою презентації, а тематичний контроль за допомогою навчальної програми «Challenges 3», яка йде у комплекті з підручником. До деяких уроків готую мультимедійний супровід, розрахований на тематичний модуль. На кожному з уроків тематичного блоку учні повторюють матеріал попередніх слайдів і знайомляться з новою інформацією, що розміщена на наступних слайдах. Таким чином, реалізується принцип послідовності, наочності, повторення, міцного оволодіння знаннями і навичками. Таке оформлення уроків передбачає інтригу, учням цікаво, що вони побачать на наступних сторінках. Отже, підготовка і використання мультимедійного супроводу у формі тематичних блоків посилює мотивацію навчання і, звичайно, допомагає вчителю, оскільки слугує своєрідною формою опорного конспекту. Проте, я намагаюся стежити за тим, щоб уроки не були переобтяжені використанням інформаційно-комунікаційних технологій, часто змінюю види і форми роботи на уроці. Використовую традиційні методики і прийоми навчання: вправи, спілкування з учителем, робота в групах, виконання індивідуальних завдань, дидактичні ігри тощо. Хоча також проводжу і уроки на яких учні працюють суто за допомогою ІКТ. Це уроки на сайті http://lingualeo.com, блог – проекти, тематичні уроки у програмному середовищі «Challenges 3».

Використання інформаційно-комунікаційних технологій дає мені змогу проводити як звичайні, так і нестандартні уроки.

З метою формування комунікативної компетентності на уроках організовую диспути, створюю проблемні ситуації, пропоную творчі завдання. Наприклад, прошу висловити власну думку про пісню, фільм, вірш. Практикую завдання: «Прочитайте коментарі до відеофрагменту, який ви щойно переглянули, і висловіть власну думку щодо побаченого».

Інформаційно-комунікаційні технології на уроках англійської мови в 7/II гімназійному класах у навчально-виховному комплексі.


Темпи розвитку сучасного суспільства вимагають майже миттєвої адаптації до змін, що відбуваються у нашій державі та в світі. Одним з пріоритетних завдань сучасної освіти є формування філософії сучасного європейця, здатного до постійної самоосвіти, «навчання упродовж життя». Крім того, стає дедалі важливіше навчити дитину орієнтуватися, не розгубитися в неосяжному інформаційному просторі, оцінювати і аналізувати інформаційний потік, ставити перед собою реальні цілі і задачі й шукати шляхи їх вирішення. Виходячи із зазначеного, актуальність теми моєї випускної роботи «Інформаційно-комунікаційні технології на уроках англійської мови в 7/II гімназійному класах у навчально-виховному комплексі» є незаперечною.

Актуальність теми зумовлена необхідністю підвищення ефективності навчання як передумови для формування активної творчої особистості здатної орієнтуватися у сучасному інформаційному просторі, здійснювати самоосвітню діяльність, гідно презентувати результати своєї праці, формувати, висловлювати й аргументувати власну думку іноземною мовою.

Завдання вчителя полягає в тому, щоб створити умови практичного оволодіння мовою для кожного учня, вибрати такі методи навчання, які дозволили б кожному учневі виявити свою активність, свою творчість. Завдання вчителя - активізувати пізнавальну діяльність учня в процесі навчання іноземним мовам. Сучасні педагогічні технології такі, як навчання в співпраці, проектна методика, використання нових інформаційних та комунікаційних технологій забезпечують індивідуалізацію й диференціацію навчання з урахуванням здібностей дітей, схильностей і т.д.

Вивченням і впровадження інформаційно-комунікаційних технологій займались Дейв Ф.Съюзел і Девид Р. Ротерей, Кармишева Т.В., П. Гевал, Краснопольський В.Е. Хоча в теоретичному аспекті поняття інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) розробляється, але на прикладному рівні розробки експериментальної апробації та практичного застосування інформаційно - комунікаційних технологій для вивчення англійської мови залишаються малодослідженими.
Проблему розвитку комунікативної компетентності в процесі вивчення іноземної мови досліджено в працях Л. Биркун, О. Вишневського, І. Зимньої, Г. Китайгородської, Ю. Пассова, О. Полат, В. Редько, Т. Сірик та інших.

Інтеграція України в європейський та світовий освітній простір зумовлює нове бачення основної мети і змісту навчання іноземних мов. Головна мета навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції. Дослідники вказують насамперед на зміну статусу навчальної дисципліни «іноземна мова» з точки зору її культурологічної функції, оскільки мова – не тільки «джерело комунікативної діяльності, але й засіб пізнання, формування і передачі думки, вираження почуттів, емоційних станів людини, засіб реалізації усіх потреб освіченого народу».

Об’єктом дослідження у моєї роботи є процес впровадження та використання
інформаційно-комунікаційних технологій на уроках англійської мови в 7/II гімназійному класах у навчально-виховному комплексі.

Предмет - комплекс програмних засобів, засобів синхронної комунікації, електронних навчально-методичних програм, електронних енциклопедій і словників, блогів та інших Інтернет-ресурсів які використовуються у процесі вивчення англійської мови у 7/II гімназійному класах у навчально-виховному комплексі.
Мета моєї професійної діяльності є цілісний розвиток особистості учня, його духовних, емоційних, естетичних і творчих задатків, формування не лише інтелектуальних здібностей, але й навичок та умінь користуватися мовою як засобом спілкування, прагнення до самоосвіти і самовдосконалення.
Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань:

Ø визначення ролі інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку комунікативної компетенції, соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь та навичок;
Ø пошук та використання інноваційних технологій, форм і прийомів, які б найефективніше залучали учнів до пошукової та творчої діяльності;
Ø залучення учнів до проектної, пошукової, самостійної діяльності завдяки використанню інформаційно-комунікаційних технологій;
Ø забезпечення прозорості навчального процесу застосовуючи засоби синхронної комунікації під час уроків.
Під час розв’язання поставлених завдань я використовувала такі методи дослідження:
Ø аналіз навчального плану, чинної програми з англійської мови загальноосвітньої школи та школи з поглибленим вивченням англійської мови;
Ø опрацювання літератури про вивчення та методи впровадження (ІКТ) у навчальний процес;
Ø аналіз та узагальнення досвіду використання (ІКТ) на уроках англійської мови в 7 і II гімназійному класах ЧНВК №13;
Ø аналіз результатів виконання, взаємо оцінки та презентації проектних робіт учнів у вигляді блогів;
Ø аналіз оцінки батьків, які брали участь у відкритих онлайн уроках, проведених за допомогою засобу синхронної комунікації Skype;
Ø аналіз результатів учнів після уроків, проведених з використанням сайту http://lingualeo.com ;
Ø організація навчання за допомогою програмного продукту, який йде у комплекті з підручником Pearson Longman «Challenges 3» та визначення його результатів цього навчання.

Вчимось цікаво