пʼятниця, 9 січня 2015 р.

Роль ІКТ у формуванні комунікативної компетентності в учнів.


Основна мета вивчення іноземної мови в школі - формування комунікативної компетенції, всі інші цілі (освітня, розвиваюча) реалізуються в процесі здійснення цієї головної мети. Комунікативний підхід  це навчання спілкуванню і формуванню вмінь та навичок, необхідних для міжнародної взаємодії, що є основою функціонування Інтернету.
        Активний та ефективний розвиток комунікативних навичок буде відбуватися лише за умов створення ситуацій практичного використання мови як засобу міжкультурного пізнання та взаємодії.  В цьому викладачам допомагають Інтернет-технології.     Комунікативний підхід - стратегія, що моделює спілкування, направлена на створення психологічної і мовної готовності до спілкування, на свідоме осмислення матеріалу і способів його опрацювання та використання. Для вмілого користувача реалізація комунікативного підходу в Інтернеті не є складною. Комунікативне завдання повинне містити проблему або питання для обговорення, причому учні не просто діляться інформацією, але і оцінюють її. Основним критерієм, що дозволяє відрізнити цей підхід від інших видів навчальної діяльності, є те, що учні самостійно обирають мовні одиниці для оформлення своїх думок. Використання Інтернету у комунікативному підході є досить мотивованим: його мета полягає у тому, щоб зацікавити учнів у вивченні іноземної мови за допомогою накопичення і розширення їх знань та досвіду. За допомогою Інтернет – ресурсів та засобів синхронної комунікації можна у процес навчання практично всі соціокультурні компоненти змісту навчання іноземних мов. Адже за допомогою таких засобів синхронної комунікації, як Skype, Yahoo Messenger, ICQ та Google+  можна як передавати  мову та невербальні засоби комунікації(паралінгвальні, екстралінгвальні та немовні знакові системи), так і спостерігати за національною ментальністю та напрямами культури.
Проблему розвитку комунікативної компетентності в процесі вивчення іноземної мови досліджено в працях Л. Биркун, О. Вишневського, І. Зимньої, Г. Китайгородської, Ю. Пассова, О. Полат, В. Редько, Т. Сірик та інших.У процесі формування мовної та мовленнєвої компетенцій звичні вправи «в мультимедійному виконанні» набувають нового статусу і значно відрізняються від нудних вправ у традиційній формі. Графіка, відеоматеріали, звукові ефекти, анімація – все це є сукупністю аудіо- та візуальних ефектів, які впливають на емоційні та понятійні сфери, сприяють більш ефективному засвоєнню мовного матеріалу. Поєднання візуального зображення, тексту і звукового супроводження надає можливість для комплексного розвитку навичок мовлення. Завдяки таким технологіям з'явилися навчальні системи нового покоління, які перетворюють процес навчання в захоплюючу гру  .
Розвитку соціокультурної та соціолінгвістичної комунікативної компетенції сприяють також ретельно підібрані автентичні тексти у вигляді діалогів, віршів, пісень, відеосюжетів. Вони можуть містити як лексичний матеріал, що відповідає темі уроку, так і граматичні структури, що вивчаються. Такі тексти зазвичай містять найбільш вживані комунікативно-значущі лексичні одиниці, поширені в типових ситуаціях спілкування, розмовні кліше, слова з національно-культурним компонентом. Таким чином, відбувається активізація мовного матеріалу, збагачується лексичний запас, учні бачать практичне застосування лексичних одиниць, модельних фраз та граматичних структур. Крім того, це дозволяє розкривати національну культуру англомовних країн, оволодіти повсякденною лексикою носіїв мови.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Вчимось цікаво