неділя, 28 грудня 2014 р.

Інформаційно-комунікаційні технології на уроках англійської мови в 7/II гімназійному класах у навчально-виховному комплексі.


Темпи розвитку сучасного суспільства вимагають майже миттєвої адаптації до змін, що відбуваються у нашій державі та в світі. Одним з пріоритетних завдань сучасної освіти є формування філософії сучасного європейця, здатного до постійної самоосвіти, «навчання упродовж життя». Крім того, стає дедалі важливіше навчити дитину орієнтуватися, не розгубитися в неосяжному інформаційному просторі, оцінювати і аналізувати інформаційний потік, ставити перед собою реальні цілі і задачі й шукати шляхи їх вирішення. Виходячи із зазначеного, актуальність теми моєї випускної роботи «Інформаційно-комунікаційні технології на уроках англійської мови в 7/II гімназійному класах у навчально-виховному комплексі» є незаперечною.

Актуальність теми зумовлена необхідністю підвищення ефективності навчання як передумови для формування активної творчої особистості здатної орієнтуватися у сучасному інформаційному просторі, здійснювати самоосвітню діяльність, гідно презентувати результати своєї праці, формувати, висловлювати й аргументувати власну думку іноземною мовою.

Завдання вчителя полягає в тому, щоб створити умови практичного оволодіння мовою для кожного учня, вибрати такі методи навчання, які дозволили б кожному учневі виявити свою активність, свою творчість. Завдання вчителя - активізувати пізнавальну діяльність учня в процесі навчання іноземним мовам. Сучасні педагогічні технології такі, як навчання в співпраці, проектна методика, використання нових інформаційних та комунікаційних технологій забезпечують індивідуалізацію й диференціацію навчання з урахуванням здібностей дітей, схильностей і т.д.

Вивченням і впровадження інформаційно-комунікаційних технологій займались Дейв Ф.Съюзел і Девид Р. Ротерей, Кармишева Т.В., П. Гевал, Краснопольський В.Е. Хоча в теоретичному аспекті поняття інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) розробляється, але на прикладному рівні розробки експериментальної апробації та практичного застосування інформаційно - комунікаційних технологій для вивчення англійської мови залишаються малодослідженими.
Проблему розвитку комунікативної компетентності в процесі вивчення іноземної мови досліджено в працях Л. Биркун, О. Вишневського, І. Зимньої, Г. Китайгородської, Ю. Пассова, О. Полат, В. Редько, Т. Сірик та інших.

Інтеграція України в європейський та світовий освітній простір зумовлює нове бачення основної мети і змісту навчання іноземних мов. Головна мета навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції. Дослідники вказують насамперед на зміну статусу навчальної дисципліни «іноземна мова» з точки зору її культурологічної функції, оскільки мова – не тільки «джерело комунікативної діяльності, але й засіб пізнання, формування і передачі думки, вираження почуттів, емоційних станів людини, засіб реалізації усіх потреб освіченого народу».

Об’єктом дослідження у моєї роботи є процес впровадження та використання
інформаційно-комунікаційних технологій на уроках англійської мови в 7/II гімназійному класах у навчально-виховному комплексі.

Предмет - комплекс програмних засобів, засобів синхронної комунікації, електронних навчально-методичних програм, електронних енциклопедій і словників, блогів та інших Інтернет-ресурсів які використовуються у процесі вивчення англійської мови у 7/II гімназійному класах у навчально-виховному комплексі.
Мета моєї професійної діяльності є цілісний розвиток особистості учня, його духовних, емоційних, естетичних і творчих задатків, формування не лише інтелектуальних здібностей, але й навичок та умінь користуватися мовою як засобом спілкування, прагнення до самоосвіти і самовдосконалення.
Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань:

Ø визначення ролі інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку комунікативної компетенції, соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь та навичок;
Ø пошук та використання інноваційних технологій, форм і прийомів, які б найефективніше залучали учнів до пошукової та творчої діяльності;
Ø залучення учнів до проектної, пошукової, самостійної діяльності завдяки використанню інформаційно-комунікаційних технологій;
Ø забезпечення прозорості навчального процесу застосовуючи засоби синхронної комунікації під час уроків.
Під час розв’язання поставлених завдань я використовувала такі методи дослідження:
Ø аналіз навчального плану, чинної програми з англійської мови загальноосвітньої школи та школи з поглибленим вивченням англійської мови;
Ø опрацювання літератури про вивчення та методи впровадження (ІКТ) у навчальний процес;
Ø аналіз та узагальнення досвіду використання (ІКТ) на уроках англійської мови в 7 і II гімназійному класах ЧНВК №13;
Ø аналіз результатів виконання, взаємо оцінки та презентації проектних робіт учнів у вигляді блогів;
Ø аналіз оцінки батьків, які брали участь у відкритих онлайн уроках, проведених за допомогою засобу синхронної комунікації Skype;
Ø аналіз результатів учнів після уроків, проведених з використанням сайту http://lingualeo.com ;
Ø організація навчання за допомогою програмного продукту, який йде у комплекті з підручником Pearson Longman «Challenges 3» та визначення його результатів цього навчання.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Вчимось цікаво