неділя, 28 грудня 2014 р.

ІКТ як мотивація та засіб реалізації особистості учня.

Модернізація української освіти визначає соціальні вимоги до системи шкільної освіти. Суспільству, що розвивається, потрібні сучасно освічені, етичні, завзяті люди, які можуть самостійно приймати відповідальні рішення в ситуації вибору, прогнозуючи можливі наслідки, здібні до співпраці, відрізняються мобільністю, динамізмом, конструктивністю, володіють розвиненим відчуттям відповідальності за долю країни.

У цьому світлі найважливіше завдання школи - формування повноцінних громадян своєї країни. А від рішень цієї завдання багато в чому залежить, чим займатимуться школярі, які подорослішали, яку професію оберуть, і де працюватимуть. Школа не може дати людині багаж знань на все життя. Але вона в змозі дати учневі основні базові орієнтири знань.

Школа може і повинна розвивати пізнавальні інтереси і здібності учня, прищепити йому ключові компетенції, необхідні для подальшої самоосвіти. Модернізація освіти в Україні на сучасному етапі розвитку суспільства пов'язана з інноваційними процесами в організації вивчення іноземних мов. Пріоритетним напрямом розвитку сучасної школи стала гуманістична спрямованість навчання, у якому провідне місце займає особовий потенціал (принцип). В основі цього напряму є потреби та інтереси учня, реалізація диференційованого підходу до навчання.

Сьогодні в центрі уваги - учень, його особа, неповторний внутрішній світ. Тому основна мета сучасного вчителя - вибрати методи і форми організації учбової діяльності учнів, які оптимально відповідають поставленій меті розвитку особи.

Завдання вчителя полягає в тому, щоб створити умови практичного опанування мови для кожного учня, вибрати такі методи навчання, які б дозволили кожному учневі проявити свою активність, свою творчість. Завдання вчителя - активізувати пізнавальну діяльність учня в процесі вивчення іноземної мови.

Сучасні педагогічні технології такі, як навчання у співпраці, проектна методика, використання нових інформаційних технологій, Інтернет - ресурсів допомагають реалізувати особово-орієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію і диференціацію навчання з урахуванням здібностей дітей, їх рівня знань.

Форми роботи з комп'ютерними навчальними програмами на уроках іноземної мови включають: вивчення лексики; відпрацювання вимови; вивчення діалогічної і монологічної мови; вивчення писемності; відпрацювання граматичних явищ.

Можливості використання Інтернет - ресурсів величезні. Глобальна мережа Інтернет створює умови для здобуття будь-якою необхідною учням і вчителям інформації, що знаходиться в будь-якій точці земної кулі: країнознавчий матеріал, новини з життя молоді, статті з газет і журналів та інше.

На уроках англійської мови за допомогою Інтернету можна вирішувати цілий ряд дидактичних завдань: формувати навики і уміння читання, використовуючи матеріали глобальної мережі; вдосконалювати навички письма школярів; поповнювати словниковий запас учнів; формувати у школярів мотивацію до вивчення англійської мови.

Крім того використання Інтернет ресурсів на засобів синхронної комунікації спрямоване на розширення кругозору школярів, воно дає їм змогу налагоджувати і підтримувати ділові зв'язки і контакти зі своїми однолітками в англомовних країнах.

Учні можуть брати участь в тестуванні, у вікторинах, конкурсах, олімпіадах, що проводяться по мережі Інтернет, переписуватися з однолітками з інших країн, брати участь в чатах, відеоконференціях та інше.

Учні можуть отримувати інформацію по темі, над якою працюють в даний момент в рамках проекту.

Однією з переваг використання Інтернет – ресурсів є створення взаємодії на уроці, а це і є інтерактивність. Інтерактивність - це "об'єднання, координація і взаємодоповнення зусиль з метою комунікації". Інтерактивність не просто створює реальні ситуації з життя, але і вчить учня адекватно реагувати на них за допомогою іноземної мови.

Однією з технологій, що забезпечує особово-орієнтоване навчання, є метод проектів, як спосіб розвитку творчості, пізнавальної діяльності, самостійності. Типологія проектів різноманітна.

Проекти можуть поділяються на монопроекти, колективні, усні, видові, письмові і Інтернет – проекти та проекти - блоги. Хоча в реальній практиці частенько доводиться мати справу зі змішаними проектами, в яких є ознаки дослідницьких, творчих, практико - орієнтованих і інформаційних. Робота над проектом - це багаторівневий підхід до вивчення мови, що охоплює читання, аудіювання, мовлення і граматику. Метод проектів сприяє розвитку активного самостійного мислення учнів і орієнтує їх на спільну дослідницьку роботу. На мій погляд, проектне навчання актуальне тим, що вчить дітей співпраці, а вміння співпрацювати розвиває такі етичні цінності, як взаємодопомогу і вміння співпереживати, формує творчі здібності і активізує учнів.

Метод блог - проектів формує в учнів комунікативні навики, культуру спілкування, уміння лаконічно формулювати думки, лояльно відноситися до думки співрозмовника, розвиває уміння добувати інформацію з різних джерел, обробляти її за допомогою сучасних комп'ютерних технологій, створює мовне середовище, що сприяє виникненню природної потреби в спілкуванні іноземною мовою.

Проектна форма роботи є однією з актуальних технологій, що дозволяють учневі застосувати накопичення знань з предмету. Учні розширюють свій кругозір, отримують досвід практичного використання мови, вчаться сприймати іноземну мову, розуміти один одного коли обговорюють і захищають проекти. Діти працюють з довідковою літературою, словниками, комп'ютером, тим самим створюється можливість прямого контакту з автентичною мовою, чого не дає вивчення мови лише за допомогою підручника на уроці в класі.

Робота над проектом – процес творчий. Учень самостійно або під керівництвом вчителя займається пошуком вирішення якоїсь проблеми, для цього потрібне не лише знання мови, але і володіння великим обсягом знань, творчі задатки, комунікативні та інтелектуальні вміннями. В курсі іноземних мов метод проектів може використовуватися в рамках програмного матеріалу практично з будь-якої теми. Робота над проектами розвиває уяву, фантазію, творче мислення, самостійність і інші особові якості.

Ми розвиваємо самостійність учнів, а це дуже важливо. Адже, як відомо набагато кориснішим для дитини є не те, що ми даємо їм знання, а те, що ми вчимо їх здобувати та використовувати ці знання самостійно. Поміркуймо, що краще: дати людині рибину, чи навчити її ловити рибу? Звичайно краще навчитись риболовлі, ніж отримати подарунок одноразово! Так само і вчитель повинен не лише давати дитині знання, а й вчити добувати і застосовувати їх самостійно.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Вчимось цікаво